Crochet pour rideau de douche Watrous W-1200-SHU (inox)